انتخاب واحد پولی:
فارسی انگلیسی
سبد خرید: (0) مورد
خوش آمدید, کاربر گرامی
شاخه ها
اطلاعيه ها
اطلاعيه هامرا از تغييرات محصول حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ايران آگاه كن.
سبد خريد
 
0 مورد
ورود به سيستم
آدرس پست الكترونيك:
كلمه عبور:

کلمه عبورتان را فراموش کرده اید؟
هنوز ثبت نام نکرده اید؟
نماد اعتماد الکترونیکی

کناری

حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ايران

حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ايران
قیمت: 950,000ريال
 
 

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﻣﻮز و زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده و روﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و هﻨﺮ اﯾﻦ ﮐﻬﻦ ﺑﻮم را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي 15 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﻋﻠﻮم ﺧﻔﯿﻪ و ﻏﺮﯾﺒﻪ در اﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع آرﺷﯿﻮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ و دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رﻣﻮز  ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮي از ﺧﻄﻮط و ﻗﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش 5  ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ، ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیده اﺳﺖ.
مشخصات
نام کتاب:حروف رمزي در فرهنگ و تمدن ايران
انتشارات:پازینه
مولف:عیسی صفری ممقانی
تاریخ انتشار:1398
نوبت چاپ:اول
قطع کتاب:وزیری
نوع جلد:نرم
تعداد صفحات:348
شابک:9786001801440
نظرات بازگشت
کپی‌رایت © 2020 انتشارات پازینه
راه اندازی شده توسط فروشگاه ساز ویرچو